STATUT
FUNDACJI POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŚW. HILDEGARDY
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
    1. Fundacja Polskie Towarzystwo Przyjaciół św. Hildegardy, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Fundatorów aktem notarialnym sporządzonym w dniu 21 stycznia 2021 roku przez Annę Hupert – notariusza w Warszawie i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. 2020.2167 t. j. z dnia 2020.12.04) oraz niniejszego Statutu.
    2. Fundacja jest instytucją społeczną i pozarządową.
§ 2
TEREN DZIAŁANIA FUNDACJI ORAZ SIEDZIBA,
    1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
    2. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
    3. W zakresie dozwolonym przepisami prawa Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w ocenie Zarządu Fundacji jest to wskazane dla prawidłowej realizacji jej celów.
    4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
    5. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe w kraju i zagranicą.
    6. Zasady działania oddziałów terenowych ustala Zarząd Fundacji.
    7. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Fundacja może być członkiem różnych organizacji o celach statutowych zbliżonych lub tożsamych z celami Fundacji.
§ 3
CZAS TRWANIA FUNDACJI
Fundacja jest utworzona na czas nieoznaczony.
§ 4
ORGAN NADZORUJĄCY
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.
§ 5
PIECZĘCIE I ODZNACZENIA
    1. Fundacja ma prawo używać pieczęci z napisem „Fundacja Polskie Towarzystwo Przyjaciół św. Hildegardy” i adresem siedziby.
    2. Fundacja może ustanowić różne formy odznak, statuetek i certyfikatów oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym promującym lub/i wspierającym pośrednio lub bezpośrednio wartości spójne z dziedzictwem św. Hildegardy.
§ 6
CEL FUNDACJI
Celem Fundacji jest działanie w zakresie:
    a) Kultu religijnego;
    b) Ochrony zdrowia duszy i ciała;
    c) Formacji duchowej małżeństw, dzieci i młodzieży oraz osób samotnych i chorych;
    d) Promowania życia w oparciu o wartości chrześcijańskie poprzez formację duchową;
    e) Dobroczynność.
§ 7
SPOSOBY REALIZACJI CELU FUNDACJI
    1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
    a) Organizowanie i prowadzenie rekolekcji z postem wg św. Hildegardy, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online;
    b) Organizowanie i prowadzenie samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami warsztatów, wykładów oraz wszelkiego rodzaju grup wsparcia, mających na celu duchową formację osób, szczególnie tych, które zetknęły się ze spuścizną św. Hildegardy i pragną wcielić w życie jej nauczanie;
    c) Organizację i prowadzenie samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami pielgrzymek i spotkań formacyjno-religijnych;
    d) Organizację i prowadzenie samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami balów, bankietów, festiwali, konkursów, wystaw, pikników, aukcji, spotkań klubowych, przedstawień teatralnych;
    e) Wydawanie poradników, broszur, pozycji książkowych wspomagających realizację celów Fundacji;
    f) Poradnictwo w zakresie promowania życia i zdrowia w oparciu o wartości chrześcijańskie;
    g) Udzielanie pomocy duchowej i psychologicznej osobom z wszelkimi rodzajami uzależnień w różnych formach organizacyjnych w oparciu o wartości chrześcijańskie;
    h) Wspomaganie placówek oferujących żywność dla ubogich i bezdomnych.
§ 8
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
    1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celu statutowego.
    2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Dochód osiągany z prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
    3. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacja przeznacza środki w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) wpłacone przez Fundatorów w częściach równych, gotówką.
    4. Działalność gospodarczą Fundacja rozpocznie po uzyskaniu wpisu do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego.
    5. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji mogą być, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), następujące rodzaje działalności:
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane;
86.90.D Działalność paramedyczna;
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
58.11.Z  Wydawanie książek;
58.14.Z  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
58.19.Z  Pozostała działalność wydawnicza;
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza.
Jeśli wskazana działalność będzie wymagała uzyskania koncesji lub zezwolenia, Fundacja podejmie ją dopiero po uzyskaniu stosownych zezwoleń.
§ 9
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA FUNDACJI
    1. Majątek Fundacji stanowi:
    A) fundusz założycielski w wysokości 2000 (dwa tysiące) złotych, z czego 1000 (jeden tysiąc) złotych przeznaczone jest na działalność statutową Fundacji i 1000 (jeden tysiąc) złotych na działalność gospodarczą,
    B) mienie nabyte w toku działania Fundacji, pochodzące w szczególności:
    a. z darowizn krajowych i zagranicznych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
    b. ze spadków, zapisów, dotacji i subwencji;
    c. z dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
    d. z dochodów z aukcji, kiermaszów, przedstawień teatralnych oraz zbiórek, przy czym przez zbiórki publiczne należy rozumieć zbiórki publiczne o charakterze publicznym w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych,
    e. z odsetek bankowych,
    f. z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
    g. z dywidendy i zysków z akcji i udziałów.
    2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza wyłącznie wtedy, gdy w chwili składania takiego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa wysokość długów spadkowych.
    3. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy się w dniu 31 grudnia 2021 roku.
    4. Sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności Fundacji podpisuje jeden z członków Zarządu i księgowy, a zatwierdza jeden z Fundatorów.
    5. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte wyłącznie na realizację celu Fundacji.
    6. Fundacja wolne środki może lokować w lokaty bankowe, instrumenty finansowe, pożyczki, udziały oraz nieruchomości oraz w inny sposób – po uzyskaniu zgody jednego z Fundatorów, pod warunkiem, że całość dochodu przeznaczy na cel statutowy.
§ 10
ZARZĄD FUNDACJI
    1. Zarząd Fundacji:
    a. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz;
    b. Zarządza majątkiem Fundacji;
    c. Przygotowuje sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności Fundacji.
    2. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu.
    3. W skład pierwszego zarządu wchodzą:
Jacek Wróbel – Prezes Zarządu,
Jolanta Zajdel – Wiceprezes Zarządu,
Bożena Ciosek – członek Zarządu.
    4. Zarząd Fundacji, w tym jej Prezes, powoływany jest przez każdego z Fundatorów działającego samodzielnie, na czas nieoznaczony.
    5. Mandat członka zarządu wygasa  w przypadku:
    a. śmierci;
    b. rezygnacji dokonanej przez członka zarządu w jakiejkolwiek formie;
    c. odwołania przez któregokolwiek z Fundatorów.
    6. Absolutorium z wykonywania obowiązków udziela Zarządowi jeden z Fundatorów, w terminie do końca czerwca każdego kolejnego roku obrotowego.
    7. Członkowie Zarządu mogą z tytułu pełnienia funkcji  w zarządzie pobierać wynagrodzenie. Mogą również otrzymywać wynagrodzenie z tytułu świadczenia na rzecz Fundacji usług innych, niż zarządcze.
    8. Wysokość wynagrodzenia Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie, jak i z tytułu świadczenia usług określonych w punkcie 7 powyżej określa i usługi zatwierdza jeden z Fundatorów.
    9. Wszelkie umowy z osobami trzecimi zawiera Zarząd zgodnie z reprezentacją.
    10.  Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
§ 11
LIKWIDACJA FUNDACJI
    1. Fundacja może zostać postawiona przez każdego z Fundatorów w stan likwidacji w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku w sposób uniemożliwiający jej dalsze funkcjonowanie oraz w każdej innej sytuacji, gdy Fundator uzna to za stosowne.
    2. Decyzja o likwidacji powinna wskazać podmiot lub podmioty o celach zbieżnych z celem Fundacji, na rzecz którego (których) ma zostać przekazane mienie pozostałe po likwidacji Fundacji.
    3. O ile Fundator nie wyznaczy innego likwidatora, funkcję likwidatora Fundacji sprawuje Prezes Zarząd Fundacji.
    4. Likwidator powinien zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania oraz, w zależności od decyzji Fundatorów – upłynnić majątek Fundacji lub przekazać go w całości podmiotowi wskazanemu w uchwale.
§ 12
ZMIANA STATUTU
Zmian w Statucie Fundacji może dokonać każdy z Fundatorów.
§ 13
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
    1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
    2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
    3. W sprawach połączenia z inną fundacją wymagana jest zgoda jednego z Fundatorów, a Fundację reprezentuje Zarząd.