AKTUALNY ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes Zarządu – Jolanta Zajdel
Wiceprezes – ks. Jacek Wróbel SAC
Skarbnik – Bożena Ciosek

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Towarzystwo nosi nazwę ” Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Przyjaciół św. Hildegardy” zwane dalej Towarzystwem i jest prawnie zastrzeżona.
2. Towarzystwo jest politycznie neutralne. Realizuje wyłącznie cele społeczne.
3. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, zrzeszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 201r. Nr. 79, poz.855 z późn. zm,) oraz niniejszego statutu

§ 2
1. Siedzibą Towarzystwa jest Święta Katarzyna.
2. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania swoich celów Towarzystwo może prowadzić działalność również poza granicami kraju z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Towarzystwo z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa może otwierać, tworzyć, uczestniczyć i prowadzić w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej swe oddziały, filie, przedstawicielstwa, biura, przystępować do organizacji międzynarodowych i krajowych, federacji, a także stowarzyszeń w kraju i za granicą i tworzyć wszelkie organizacje terenowe, o ile przepisy prawa na to zezwalają i łączą je wspólne lub podobne cele statutowe.

§ 3
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, może jednak zatrudniać pracowników dla prowadzenia swoich spraw.
2. Towarzystwo może zlecać swoim członkom zadania, za które otrzymują oni wynagrodzenie.
3. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:
PKD 18.13. Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
PKD 47.19. Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.99. Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
PKD 58.11. Z Wydawanie książek
PKD 58.14. Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
PKD 72.19. Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinach pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
PKD 73. 20. Z Badania rynku i opinii publicznej
PKD 85. 59. B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji
PKD 82. 30. Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i konferencji

3. Cały dochód Towarzystwa jest przeznaczany na realizację celów statutowych.

§ 4
1. Towarzystwo ma prawo używania własnych pieczęci, stempli, oznak i znaków organizacyjnych.
2. Wszelkie znaki wyróżniające i inne wzorce wymagają zatwierdzenia przez Zarząd.
3. Towarzystwo może posiadać odznakę członkowską i legitymację członkowską.

§ 5
Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA TOWARZYSTWA

§ 6
1. Celem Towarzystwa jest propagowanie i rozpowszechnianie nauk św. Hildegardy z Bingen, działalność w sferze ochrony i promocji zdrowia duchowego i fizycznego, działalność kulturalna oraz propagowanie naturalnych metod leczenia.
2. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

I. Rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie nauk i metod leczenia św. Hildegardy z Bingen;
II. Inspirowanie i prowadzenie przez członków Towarzystwa prac naukowo-badawczych,
III. Współpraca z Międzynarodowym Towarzystwem św. Hildegardy z Bingen i innymi międzynarodowymi organizacjami,
IV. Prowadzenie szkoleń, kursów i egzaminowanie połączone z wydawaniem certyfikatów i dyplomów ukończenia,
V. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi realizacja celów Towarzystwa;
VI. Propagowanie i budowanie pozytywnego wizerunku nauk św. Hildegardy z Bingen i jej metod leczenia;
VII. Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Towarzystwa.
VIII. Działalność kulturalną (organizowanie i udział w imprezach kulturalnych, zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym);
IX. Organizowanie i prowadzenie akcji finansujących działalność statutową Towarzystwa
X. Współdziałanie z instytucjami państwowymi, prywatnymi, samorządowymi, społecznymi i innymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi celami Towarzystwa i problematyką nauk i metod leczenia św. Hildegardy z Bingen;
XI. Działalność wydawniczą w zakresie dokumentacji archiwalnej, wspomnień, książek i podręczników szkoleniowych, periodyków, kwartalników, czasopism i innych publikacji mających na celu upowszechnienie wiedzy o nauce św. Hildegardy;
XII. Działanie na rzecz integracji nauk św. Hildegardy z Bingen i innych niekonwencjonalnych i naturalnych metod leczenia z medycyną zachodnią, mając przede wszystkim na względzie korzyści dla osób chorych i całego społeczeństwa.
XIII. Rozwijanie i propagowanie różnych form szkolenia, doszkalania, dokształcania zawodowego, jak też dostosowywanie kierunków i programów szkolenia do aktualnych potrzeb, obowiązujących przepisów prawnych oraz zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO);
XIV. Współpracę z producentami ziół i leków oraz z aptekami, hurtowniami i przedsiębiorstwami prowadzącymi ich sprzedaż, mając na celu zarówno utrzymanie wysokiej jakości surowców i preparatów jak i poprawienie ich dostępności dla pacjentów;
XV. Wszelkie inne działania tu niewymienione, a niepozostające w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Statutu.

§7
Realizując cele zawarte § 6 powyżej, Towarzystwo prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8
1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
• zwyczajnych
• wspierających
• honorowych
2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać pełnoletnia osoba fizyczna – obywatel polski lub cudzoziemiec – posiadająca rekomendację co najmniej jednego członka zwyczajnego Towarzystwa, która pragnie wnieść wkład w urzeczywistnienie celów Towarzystwa i będzie się aktywnie angażowała i pracowała na rzecz Towarzystwa.
3. Członkostwo w Towarzystwie nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały, po uprzednim złożeniu deklaracji członkowskiej przez kandydata.
4. Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do opłacania rocznych składek członkowskich w terminie do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego. Nowoprzyjęci członkowie regulują składki w terminie 14 dni od daty przyjęcia w poczet członków. Wysokość składek ustala Zarząd Towarzystwa.

§ 9
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
I. Czynnego i biernego prawa wyborczego;
II. Podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach Towarzystwa;
III. Legitymowania się przynależnością do Towarzystwa;
IV. Uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo,
V. Korzystania z rekomendacji Towarzystwa w swojej działalności związanej z propagowaniem nauki i dziedzictwa św. Hildegardy.
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
I. Czynnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
II. Przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Towarzystwa,
III. Wywiązywania się z obowiązków statutowych oraz uchwalanych przez organy Towarzystwa,
IV. Terminowego opłacania składek członkowskich;
V. Dbałości o dobry wizerunek Towarzystwa;

§ 10
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości lub osoba fizyczna – zainteresowana celami Towarzystwa, która zadeklaruje pomoc finansową, organizacyjną lub merytoryczną na rzecz Towarzystwa, uzna niniejszy Statut i zasady programowe Towarzystwa i zostanie przyjęta decyzją Zarządu na podstawie pisemnie złożonej deklaracji;
2. Formę i rodzaj wspierania Towarzystwa członek wspierający ustala z Zarządem Towarzystwa.
3. Członek wspierający jest zobowiązany do wywiązywania się z zadeklarowanych na rzecz Towarzystwa świadczeń.
4. Kandydat na członka wspierającego powinien posiadać rekomendację co najmniej jednego członka zwyczajnego Towarzystwa;
5. Członek wspierający może działać w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela lub poprzez swoje organy reprezentacyjne;
6. Członek wspierający ma takie same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.

§ 11
1. Członkiem honorowym może zostać każda, również zagraniczna, osoba fizyczna i prawna, która szczególnie zasłużyła się dla Towarzystwa i której kandydatura zgłoszona została drogą pisemną, przez co najmniej 4 członków zwyczajnych.
2. Członkostwo honorowe nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
3. Członkom honorowym przysługują prawa i obowiązki członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.
4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich

ROZDZIAŁ IV
USTANIE CZŁONKOSTWA
ORAZ WYKLUCZENIE CZŁONKA

§ 12
Wykluczenie członka Towarzystwa może nastąpić poprzez:
1. Rezygnację złożoną na ręce Zarządu w jakiejkolwiek formie;
2. Wykluczenie przez Zarząd:
I. Za działalność sprzeczną ze Statutem i uchwałami władz Towarzystwa;
II. Za działanie na szkodę Towarzystwa, jego wizerunku i dobrego imienia;
III. Za zaleganie z opłatą rocznej składki członkowskiej. W takiej sytuacji Zarząd wezwie członka niepłacącego – drogą elektroniczną lub w inny skuteczny sposób – do uregulowania należności w terminie 7 dni od daty wezwania. Po bezskutecznym upływie ww. terminu niepłacący członek zostanie automatycznie wykluczony z członkostwa. Wykluczony członek może ponownie ubiegać się o członkostwo w Towarzystwie.
IV. Na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 3 członków Towarzystwa;
3. Śmierć członka, a w przypadku członków wspierających będących osobami prawnymi – wykreślenie z właściwego rejestru.

§ 13
1. Wykluczenie członka Towarzystwa następuje w drodze uchwały zarządu Towarzystwa, podjętej zwykłą większością głosów;
2. Uchwałę Zarządu doręcza się członkowi Towarzystwa, którego uchwała dotyczy drogą elektroniczną lub w inny skuteczny sposób..
3.. Wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które należy złożyć na ręce Zarządu w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia członkowi Towarzystwa uchwały o wykluczeniu.
4. Odwołanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, którego uchwała jest ostateczna.
5. Przez okres postępowania wyjaśniającego, tj. od daty podjęcia uchwały przez Zarząd do prawomocnej decyzji ostatniego organu, wykluczony członek jest zawieszony w swoich prawach.
6. Zapisy ust. 2-4 powyżej nie dotyczą wykluczenia członka za zaleganie z opłatą rocznej składki.

§ 14
Pozbawienie członkostwa honorowego Towarzystwa nastąpić może w drodze uchwały zarządu Towarzystwa, podjętej zwykłą większością głosów, w wyjątkowych przypadkach rażącego sprzeniewierzenia się celom Towarzystwa, działania na jego szkodę lub na szkodę jego imienia i wizerunku.

ROZDZIAŁ V
WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 15
Władzami Towarzystwa są:
I. Walne Zebranie Członków,
II. Zarząd
III. Komisja Rewizyjna.

§ 16
1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata.
2. Członkiem władz Towarzystwa może być wyłącznie zwyczajny członek Towarzystwa
3. Członek władz Towarzystwa może zostać odwołany w każdym czasie.
4. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu Członków
5. Członkowie władz Towarzystwa nie mogą sprawować swoich funkcji dłużej niż przez trzy kolejne kadencje.
6. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo i społecznie.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 17
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków;
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd za pomocą poczty elektronicznej lub w każdy inny skuteczny sposób, z co najmniej 14 dniowym uprzedzeniem, powiadamiając o jego terminie, miejscu i porządku obrad;
3. Uchwały Walnego Zebraniu Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie. W braku wymaganego kworum ustala się drugi termin, który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia – wówczas uchwały mogą być podejmowane bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania;
4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć z prawem głosu doradczego członkowie honorowi oraz przedstawiciele członków wspierających.
5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne;
6. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd;
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane na podstawie uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, lub co najmniej 25 członków zwyczajnych w terminie 30 dni roboczych od daty podjęcia uchwały przez zarząd lub złożenia wniosku przez Komisję Rewizyjną lub członków, dla rozpatrzenia spraw niecierpiących zwłoki;
8. Jeżeli Zarząd lub Komisja Rewizyjna nie zwoła Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w wyznaczonym terminie, każdy z członków Towarzystwa jest uprawniony do zwołania Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
9. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad;
10. Walne Zebrania Członków odbywają się w dowolnym miejscu wskazanym przez Zarząd Towarzystwa w zawiadomieniu;
11. Głosowanie jest jawne, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu przewidują inaczej;
12. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Towarzystwa oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów, bądź  o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek 1/3 obecnych członków uprawnionych;
13. Z Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół, który podpisują Przewodniczący Walnego Zebrania Członków oraz Protokolant.

§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
I. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
II. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
III. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Towarzystwa za poprzedni rok obrotowy;
IV. Udzielanie absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji z wykonania przez nich obowiązków;
V. Podejmowanie uchwał o przystępowaniu do stowarzyszeń;
VI. Uchwalanie zmian Statutu Towarzystwa;
VII. Uchwalanie programu działania Towarzystwa;
VIII. Opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej;
IX. Rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Zarząd;
X. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku;
XI. Wszelkie inne sprawy niezastrzeżone dla innych organów

ZARZĄD
§ 19
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
3. Zarząd wybiera spośród swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
4. Do Zarządu mogą być powołani wyłącznie członkowie zwyczajni Towarzystwa.
5. Do składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Towarzystwa oraz reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie;
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku;
7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a podczas jego nieobecności, wyznaczonego na zastępstwo, Wiceprezesa.
8. Do kompetencji Zarządu należy:
I. Kierowanie bieżącymi sprawami Towarzystwa
II. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz przyjmowanie zapisów, dotacji, darowizn i innych przysporzeń
III. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
IV. Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i wytycznym Walnego Zebrania Członków;
V. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków;
VI. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Zarządu;
VII. Ustalenie wzoru deklaracji członkowskich;
VIII. Opracowywanie strategii działania Towarzystwa
IX. Opracowywanie i zatwierdzanie wzoru stempli, pieczęci i znaku graficznego (logo) Towarzystwa;
9. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej, niż połowę składu Zarządu.
10. Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani za czynności wykonywane zgodnie z pełnioną funkcją.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 20
1. Komisja Rewizyjna stanowi organ kontrolny w Towarzystwie;
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
4. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków w trybie tajnym, zwykłą większością głosów;
5.W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwaniakadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej. W tym trybiemożna powołać nie więcej, niż połowę składu Komisji.

§ 21
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
I. Kontrola bieżącej pracy Towarzystwa – jego działalności statutowej, gospodarczej i finansowej z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności;
II. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo zawieszać członków Zarządu.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Komisji. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK, GOSPODARKA FINANSOWA I FUNDUSZE TOWARZYSTWA

§ 22
2. Źródłem majątku Towarzystwa są:
I. Składki członkowskie;
II. Dochody z majątku Towarzystwa;
III. Dotacje, subwencje z budżetu państwa i budżetów samorządowych, darowizny, zapisy i spadki oraz zbiórki publiczne;
IV. Wpływy z działalności statutowej i gospodarczej;
V. Dotacje pozyskane z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i budżetu państwa;
VI. Inne wpływy.
3. Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd.
4. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
5. O podjęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Zarząd

ROZDZIAŁ VII
LIKWIDACJA I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23
1. Towarzystwo podlega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych prawem.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku.

§ 24
Rokiem obrotowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy.

§ 25
Wszyscy członkowie obecni oraz przystępujący oświadczają wstępując do Towarzystwa, iż zapoznali się ze Statutem, znają jego treść i ewentualne konsekwencje, nie wyrazili jakiegokolwiek sprzeciwu i dobrowolnie zobowiązują się przestrzegać z wszelkimi konsekwencjami i odpowiedzialnością jakie ich oświadczenie wywiera poprzez złożenie deklaracji członkowskiej i akceptacji niniejszego Statutu.